Относно

HOSP-ECO означава лидерство в устойчивото развитие в хотелиерския сектор.

HOSP-ECO е проект на Erasmus+ KA-„Партньорство за сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение (VET)“, който продължава от януари 2023 г. до декември 2024 г. HOSP-ECO се фокусира върху това как индустрията на хотелиерството ще бъде подпомогната да премине от традиционно лидерство към лидерство за устойчивост. Проектът е сформиран като европейски консорциум от седем партньора – координиран от Instituto Politecnico do Porto.

Необходими са ефективни мерки за ускоряване на зеления и цифров преход и подобряване на устойчивостта на туристическата екосистема. Това е усилие, в което всички групи и заинтересовани страни в туристическата екосистема играят роля. Хотелиерството, като част от тази екосистема, оставя тежък отпечатък върху околната среда ежедневно. Въпреки че съществуват много системи за управление на околната среда, за контрол и наблюдение на екологичното представяне, на хотелиерството липсва лидерство за устойчивост. Устойчивото лидерство е когато вземем предвид по-широкото въздействие на нашите действия върху обществото и околната среда. На 10 март 2020 г. ЕК прие нова индустриална стратегия. Целта беше да се помогне на индустрията в ЕС да ръководи екологичните и цифрови трансформации и да се повиши глобалната конкурентоспособност на ЕС и отворената стратегическа автономия до 2030 г. (Европейска индустриална стратегия | Европейска комисия (europa.eu)). Пандемията от COVID-19, въпреки че подчерта значението на цифровите интервенции в полза на околната среда, измести приоритетите на пазара в други посоки. Това налага необходимостта от незабавни действия за ускоряване на зеления и цифровия преход и съответно повишаване на устойчивостта на промишлените екосистеми на ЕС. Туристическата екосистема беше най-силно засегната от пандемията и следователно е изправена пред големи предизвикателства за постигане на двойния преход.

Цели

Проектът има за цел:

Подобряване на осведомеността и насърчаване на култура на устойчивост в сектора на хотелиерството

Да обучи ПОО обучители и мениджъри в хотелиерството да поставят устойчивостта в основата на своята бизнес стратегия.

Укрепване на ангажимента на сектора към устойчивост чрез развиване на лидерски умения, които ще повлияят и ще трансформират текущия етос и практики в хотелиерството.

Да демонстрира значителната роля на ПОО в развитието на лидерството в устойчивото развитие в хотелиерството.

Резултати

WP1


Методология за ПОО, базирана на:
a)Интервюта за нуждите от обучение на целевата група и b) Кумулативни констативни доклади на партньори
WP3


Курс за професионално образование и обучение и материали за обучение на мениджъри в хотелиерството относно лидерството в устойчивото развитие

WP2


Електронен инструмент за екологичния отпечатък на хотелиерството - самостоятелен дигитален инструмент, който следи ефективността на устойчивостта на хотелиерството

Целеви групи

01 Мениджъри в хотелиерство – заинтересовани от развиване на своите лидерски умения за устойчивост

02 Институции и заинтересовани страни в сферата на ПОО – заинтересовани от засилване на ролята на ПОО в развитието на устойчивото лидерство в хотелиерството

03 Екологични групи – интересуващи се от по-съществени практики за устойчивост в хотелиерството

04 Заинтересовани страни в сферата на хотелиерството – имащи интерес от установяване на ефективно лидерство за устойчивост в местата за настаняване, за да се повиши конкурентоспособността на сектора

05 Екологични групи/заинтересовани страни – заинтересовани от намаляване на екологичния отпечатък на хотелиерския сектор в Европа