Σχετικά με το έργο

«HOSP-ECO σημαίνει Διοίκηση Βιωσιμότητας στον Τομέα της Φιλοξενίας

Το HOSP-ECO είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 Cooperation Partnership in Vocational Education and Training (VET) που διαρκεί από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2024. Το HOSP-ECO εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο θα υποστηριχθεί ο κλάδος της φιλοξενίας για να μεταβεί από την παραδοσιακή διοίκηση στην διοίκηση βιωσιμότητας. Το έργο έχει διαμορφωθεί ως μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία επτά εταίρων – που συντονίζεται από το Instituto Politecnico do Porto».

«Χρειάζονται αποτελεσματικά μέτρα για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του τουριστικού οικοσυστήματος. Αυτή είναι μια προσπάθεια στην οποία όλες οι ομάδες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς, στο τουριστικό οικοσύστημα, έχουν να παίξουν ρόλο. Ο τομέας της φιλοξενίας, ως μέρος αυτού του οικοσυστήματος , αφήνει ένα βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε καθημερινή βάση. Αν και υπάρχουν πολλά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικολογικής απόδοσης, ο τομέας της φιλοξενίας στερείται διοικητική βιωσιμότητα. Διοικητική βιωσιμότητα είναι όταν λαμβάνουμε υπόψη τον ευρύτερο αντίκτυπο των πράξεών μας στην κοινωνία και το περιβάλλον. Στις 10 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα βιομηχανική στρατηγική. Στόχος ήταν να βοηθήσει τη βιομηχανία της ΕΕ να ηγηθεί του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού και να τονώσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και την ανοιχτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ έως το 2030 (Ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική | Ευρωπαϊκή Επιτροπή (europa.eu )). Η πανδημία COVID-19, παρόλο που έχει τονίσει τη σημασία των ψηφιακών παρεμβάσεων προς όφελος του περιβάλλοντος, έχει μετατοπίσει τις προτεραιότητες της αγοράς σε άλλες κατευθύνσεις. Αυτό υπαγορεύει την ανάγκη για άμεσες ενέργειες για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και κατά συνέπεια την αύξηση της ανθεκτικότητας των βιομηχανικών οικοσυστημάτων της ΕΕ. Το τουριστικό οικοσύστημα επλήγη περισσότερο από την πανδημία και ως εκ τούτου, αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις για την επίτευξη της δίδυμης μετάβασης.

Για να επιταχυνθεί αυτή η δίδυμη μετάβαση, η ΕΕΚ θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην αλλαγή του μοντέλου ηγεσίας του κλάδου, μεταβαίνοντας από την παραδοσιακή διοίκηση στην διοίκηση βιωσιμότητας. Η ΕΕΚ μπορεί να αναπτύξει καινοτόμα εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εργαλείων για να επιτρέψει την επιτυχή εφαρμογή των αρχών βιωσιμότητας, προκειμένου να γίνει ο τομέας της φιλοξενία πιο ανταγωνιστικός. Το HOSP-ECO θα αναπτύξει μια μεθοδολογία ΕΕΚ για να βοηθήσει τη Διοίκηση Φιλοξενίας να αποκτήσει δεξιότητες Διοικητικής Βιωσιμότητας αναπτύσσοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ηλεκτρονικά εργαλεία για τη διευκόλυνση της αλλαγής της κουλτούρας της βιωσιμότητας».

Στόχοι

Το έργο έχει ως στόχο:

Βελτίωση της ευαισθητοποίησης και προώθηση μιας κουλτούρας βιωσιμότητας στον τομέα της φιλοξενίας

Την εκπαιδεύση των εκπαιδευτών ΕΕΚ και των Διευθυντών Φιλοξενίας ώστε να θέτουν τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής τους στρατηγικής.

Την ενίσχυση της δέσμευσης του τομέα της φιλοξενίας στη βιωσιμότητα αναπτύσσοντας ηγετικές δεξιότητες που θα επηρεάσουν και θα μεταμορφώσουν το τρέχον ήθος και πρακτικές στη φιλοξενία.

Την επίδειξη του σημαντικού ρόλου της ΕΕΚ στην ανάπτυξη της διοίκησης βιωσιμότητας στη φιλοξενία».

Αποτελέσματα

WP1


Έγγραφο Μεθοδολογίας Παράδοσης ΕΕΚ που βασίζεται σε:
a) Συνεντεύξεις Μαθησιακών Αναγκών Ομάδων Στόχου και
b)Εκθέσεις Σωρευτικών Ευρημάτων Συνεργατών
WP3


Μάθημα ΕΕΚ και εκπαιδευτικό υλικό για διευθυντές φιλοξενίας σχετικά με την ηγεσία της βιωσιμότητας

WP2


Hospitality Eco Footprint e-Tool - ένα αυτόνομο ψηφιακό εργαλείο που παρακολουθεί την απόδοση βιωσιμότητας μιας φιλοξενίας ιδιοκτησία

Ομάδες-στόχοι

01 Διευθυντές φιλοξενίας – ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις διοικητικές τους δεξιότητες βιωσιμότητας

02 Ιδρύματα και ενδιαφερόμενοι φορείς ΕΕΚ – ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τον ρόλο της ΕΕΚ στην ανάπτυξη ηγετικής θέσης στη βιωσιμότητα στη φιλοξενία

03 Περιβαλλοντικές Ομάδες – ενδιαφέρονται για πιο ουσιαστικές πρακτικές βιωσιμότητας στη φιλοξενία

04Ενδιαφερόμενοι στον τομέα της φιλοξενίας – ενδιαφέρονται για την καθιέρωση αποτελεσματικής διοίκησης βιωσιμότητας στις εγκαταστάσεις καταλυμάτων, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου

05 Οικολογικές ομάδες/ενδιαφερόμενοι – ενδιαφέρονται για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του τομέα της φιλοξενίας στην Ευρώπη